Thi Thiên 76:11

Thi Thiên 76:11 VIE2010

Hãy hứa nguyện với Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Và thực hiện điều các ngươi đã hứa với Ngài. Mọi người ở chung quanh Ngài Hãy đem lễ vật dâng lên Đấng đáng kính sợ.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ