Thi Thiên 74:2

Thi Thiên 74:2 VIE2010

Xin nhớ lại hội mà Chúa đã lập từ xưa, Bộ tộc mà Ngài đã chuộc để làm cơ nghiệp của Ngài; Cũng xin nhớ đến núi Si-ôn là nơi Chúa đã ngự.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ