Thi Thiên 54:6

Thi Thiên 54:6 VIE2010

Lạy Đức Giê-hô-va, con sẽ dâng lên Ngài tế lễ tình nguyện; Con cũng sẽ cảm tạ danh Ngài vì điều đó là tốt lành.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ