Thi Thiên 54:4

Thi Thiên 54:4 VIE2010

Nầy, Đức Chúa Trời giúp đỡ con, Chúa là Đấng nâng đỡ linh hồn con.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ