Thi Thiên 54:3

Thi Thiên 54:3 VIE2010

Vì kẻ xa lạ nổi lên chống lại con, Người hung bạo tìm hại mạng sống con: Chúng không để Đức Chúa Trời đứng trước mặt mình. (Sê-la)
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ