Thi Thiên 54:2

Thi Thiên 54:2 VIE2010

Lạy Đức Chúa Trời, xin nghe lời cầu nguyện con, Lắng tai nghe các lời của miệng con.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ