Thi Thiên 53:3

Thi Thiên 53:3 VIE2010

Tất cả mọi người đều suy thoái về đạo đức, cùng nhau trở nên băng hoại. Chẳng có ai làm điều thiện, Dẫu một người cũng không.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ