Thi Thiên 52:8

Thi Thiên 52:8 VIE2010

Nhưng con khác nào cây ô-liu xanh tươi Trong nhà Đức Chúa Trời. Con tin cậy nơi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời Đến đời đời vô cùng.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ