Thi Thiên 50:4

Thi Thiên 50:4 VIE2010

Ngài gọi các tầng trời trên cao Và đất ở bên dưới để phán xét con dân Ngài
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ