Thi Thiên 50:13

Thi Thiên 50:13 VIE2010

Ta có ăn thịt bò đực Hay uống huyết dê đực không?
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ