Thi Thiên 142:3

Thi Thiên 142:3 VIE2010

Khi tâm linh con mỏi mòn, Thì Chúa biết rõ đường lối con. Trên đường con đi, Chúng âm mưu gài bẫy con.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ