Thi Thiên 135:11

Thi Thiên 135:11 VIE2010

Tức là Si-hôn, vua dân A-mô-rít, Óc, vua Ba-san Và tất cả vua xứ Ca-na-an.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ