Thi Thiên 105:34

Thi Thiên 105:34 VIE2010

Ngài phán, châu chấu liền bay đến Còn cào cào thì vô số
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ