Thi Thiên 105:22

Thi Thiên 105:22 VIE2010

Ông có thẩm quyền trên các triều thần, Và dạy sự khôn ngoan cho các trưởng lão.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ