Thi Thiên 104:3

Thi Thiên 104:3 VIE2010

Ngài đặt các đòn tay của phòng cao Ngài trên khối nước trên cao, Dùng mây làm xe ngựa, Và cưỡi trên cánh gió.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ