Nê-hê-mi 7:68

Nê-hê-mi 7:68 VIE2010

Họ có bảy trăm ba mươi sáu con ngựa, hai trăm bốn mươi lăm con la
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ