Nê-hê-mi 7:30

Nê-hê-mi 7:30 VIE2010

Những người quê ở Ra-ma và Ghê-ba, có sáu trăm hai mươi mốt người.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ