Nê-hê-mi 7:15

Nê-hê-mi 7:15 VIE2010

Con cháu Bin-nui có sáu trăm bốn mươi tám người.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ