Na-hum 3:14

Na-hum 3:14 VIE2010

Hãy múc nước để phòng khi bị vây hãm, Hãy củng cố các đồn lũy của ngươi; Hãy đi lấy đất sét, Nhồi hồ và xây sửa lại lò gạch!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ