Na-hum 1:7

Na-hum 1:7 VIE2010

Đức Giê-hô-va thật tốt lành, Là thành lũy trong ngày hoạn nạn; Ngài biết những ai ẩn náu nơi Ngài.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ

Na-hum 1:7

Chia sẻ