Na-hum 1:3

Na-hum 1:3 VIE2010

Đức Giê-hô-va chậm giận và có quyền năng rất lớn, Nhưng Ngài chẳng coi kẻ có tội là vô tội. Đức Giê-hô-va bước đi trong gió lốc và bão tố, Đám mây là bụi dưới chân Ngài.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnNa-hum 1:3