Mác 8:5

Mác 8:5 VIE2010

Ngài hỏi: “Các con có bao nhiêu bánh?” Họ thưa: “Có bảy cái.”
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ