Mác 3:18

Mác 3:18 VIE2010

Anh-rê, Phi-líp, Ba-thê-lê-my, Ma-thi-ơ, Thô-ma, Gia-cơ con A-phê, Tha-đê, Si-môn người Ca-na-nê-an
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ