Mác 3:14

Mác 3:14 VIE2010

Ngài lập mười hai người, gọi là sứ đồ, để ở với Ngài, sai họ đi truyền giảng
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ