Mác 3:13

Mác 3:13 VIE2010

Đức Chúa Jêsus đi lên núi, gọi những người Ngài muốn, và họ đến với Ngài.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ