Mi-chê 3:8

Mi-chê 3:8 VIE2010

Nhưng về phần tôi, tôi được đầy dẫy sức mạnh, Công lý và lòng bạo dạn Bởi Thần của Đức Giê-hô-va Để công bố cho Gia-cốp biết sự vi phạm của nó, Và cho Y-sơ-ra-ên biết tội lỗi của nó.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ