Mi-chê 3:5

Mi-chê 3:5 VIE2010

Đây là lời Đức Giê-hô-va phán về các kẻ tiên tri Là kẻ làm cho dân Ta lầm lạc; Nếu có ai cho chúng ăn Thì chúng rao rằng: “Bình an!” Còn nếu ai không cho vật gì vào miệng chúng Thì chúng tuyên chiến chống lại họ.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ