Ma-thi-ơ 26:66

Ma-thi-ơ 26:66 VIE2010

Họ trả lời: “Nó đáng chết!”
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ