Ma-thi-ơ 26:46

Ma-thi-ơ 26:46 VIE2010

Hãy đứng dậy, chúng ta đi nào! Kìa, kẻ phản Ta đã đến.”
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ