Ma-thi-ơ 26:23

Ma-thi-ơ 26:23 VIE2010

Ngài đáp: “Người nào chấm tay vào đĩa với Ta, sẽ phản Ta.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ