Ma-thi-ơ 26:20

Ma-thi-ơ 26:20 VIE2010

Đến tối, Ngài ngồi ăn với mười hai môn đồ.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ