Ma-thi-ơ 26:1

Ma-thi-ơ 26:1 VIE2010

Sau khi phán những lời ấy xong, Đức Chúa Jêsus nói với các môn đồ rằng
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ