Ma-thi-ơ 10:9

Ma-thi-ơ 10:9 VIE2010

Đừng đem vàng, bạc, hoặc tiền trong thắt lưng
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ