Giê-rê-mi 9:11

Giê-rê-mi 9:11 VIE2010

“Ta sẽ khiến Giê-ru-sa-lem thành đống đổ nát, Thành hang chó rừng; Và làm cho các thành của Giu-đa hoang tàn, Không người ở.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ