Ê-sai 50:7

Ê-sai 50:7 VIE2010

Chúa là Đức Giê-hô-va sẽ giúp đỡ Ta Nên Ta không bị xấu hổ; Vì vậy, Ta làm cho mặt Ta cứng như đá, Vì biết rằng mình chẳng có điều gì phải hổ thẹn.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ