Hê-bơ-rơ 3:8

Hê-bơ-rơ 3:8 VIE2010

Thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn, Trong ngày thử thách ở hoang mạc
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ