Sáng Thế Ký 2:6

Sáng Thế Ký 2:6 RVV11

Nhưng có hơi nước từ dưới đất bốc lên, tưới khắp mặt đất.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ