Sáng Thế 11:5

Sáng Thế 11:5 VIE2010

Đức Giê-hô-va ngự xuống để xem thành và tháp mà con cái loài người đang xây dựng.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ