Sáng Thế 11:26

Sáng Thế 11:26 VIE2010

Còn Tha-rê được bảy mươi tuổi, sinh Áp-ram, Na-cô và Ha-ran.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ