Sáng Thế 11:13

Sáng Thế 11:13 VIE2010

Sau khi sinh Sê-lách, A-pác-sát còn sống được bốn trăm lẻ ba năm, sinh con trai con gái.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ