Sáng Thế 11:12

Sáng Thế 11:12 VIE2010

A-pác-sát được ba mươi lăm tuổi, sinh Sê-lách.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ