Sáng Thế 11:1

Sáng Thế 11:1 VIE2010

Bấy giờ cả thế giới đều có cùng một ngôn ngữ và dùng chung các ngôn từ.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ