Ga-la-ti 4:11

Ga-la-ti 4:11 RVV11

Tôi lo ngại cho anh em, e rằng tôi đã lao nhọc vô ích vì anh em.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ