Ga-la-ti 1:22

Ga-la-ti 1:22 VIE2010

Lúc ấy, các Hội Thánh của Đấng Christ ở Giu-đê chưa biết mặt tôi.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ