Ga-la-ti 1:20

Ga-la-ti 1:20 VIE2010

Thật, trước mặt Đức Chúa Trời tôi không nói dối về những gì tôi viết cho anh em.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ