Xuất Ai Cập 37:11

Xuất Ai Cập 37:11 VIE2010

bọc bằng vàng ròng và chạy một đường viền bằng vàng chung quanh.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ