Xuất Ai Cập 20:3

Xuất Ai Cập 20:3 VIE2010

Trước mặt Ta con không được có các thần nào khác.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ