Phục Truyền 11:26

Phục Truyền 11:26 VIE2010

Kìa, hôm nay tôi đặt trước mặt anh em phước lành và nguyền rủa.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ