Đa-ni-ên 6:9

Đa-ni-ên 6:9 RVV11

Vua Đa-ri-út ký vào chỉ dụ và lệnh cấm đó.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ