Đa-ni-ên 6:6

Đa-ni-ên 6:6 RVV11

Các tể tướng và thống đốc kéo nhau vào chầu vua và tâu: “Vua Đa-ri-út vạn tuế!
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ